Back to Top

Luyện thi toeic – reading

 •  Phần V: Hoàn thành câu gồm 40 câu (Incomplete Sentences)
  Bạn cần chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu
  – Đừng tập trung tìm lỗi chính tả, vì ko bao giờ xuất hiện trên câu hỏi này.
  – Quan sát các từ đứng sau và đứng trước từ cần điền.
  – Đọc và hiểu ý của cả câu trước khi trả lời.
  Một số bẫy trong câu hỏi phần này:
  – Cẩn thận câu trả lời có hình thức sai.
  – Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau.
  – Cẩn thận với các từ thường bị dùng sai.
 • Phần VI: Điền từ gồm 12 câu (Incomplete Texts)
  Mỗi đoạn văn có 3 ô trống bạn phải điền từ thích hợp còn thiều vào trong đoạn văn đó
  – Đọc cả đoạn văn chứ không đọc các từ xung quang. Cố gắng hiểu nghĩa của cả đoạn.
  Một số bẫy trong câu hỏi phần này:
  – Cẩn thận với các cụm từ lặp và thừa.
  – Cẩn thận với những từ không cần thiết.
  – Chú ý đến hình thức từ và cách chia thì của động từ.
 •  Phần VII: Đọc hiểu (Reading Comprehension)
  Bao gồm 1 đoạn văn. và sau đó sẽ có từ 2-5 câu hỏi tương ứng.
  – Trong khi đọc, hãy tự đặt ra các câu hỏi như đối tượng của bài đọc là ai, mục đích viết để làm gì.
  – Đầu tiên đọc lướt bài đọc, câu hỏi. và sau đó quay trở lại bài đọc để tìm câu trả lời.
  Một số bẫy trong câu hỏi phần này:
  – Nhiều lựa chọn chưa thông tin có trong bài đọc, nhưng có thể không có liên quan đến câu hỏi.
  – Chỉ cần đọc các lựa chọn trả lời và chọn chi tiết sai.