Back to Top

Download Effortless English Dvd 5 – Power English Lessons

Power English Now là DVD thứ 5 trong bộ đĩa DVD giáo trình Effortless English của tiến sĩ A.J.Hoge. DVD này nhằm năng cao vốn từ vựng cho các bạn hoc tiếng Anh. Đây là phần tăng tốc về đích, bài rất dài, từ vựng khó hơn, tác giả nói nhanh hơn, cũng là phần được xem như hay nhất của bộ Effortless English.

DVD 5 các chủ đề về thành công, hạnh phúc, điều khiển cảm xúc, năng lượng và tư duy tích cực.

Effortless-english-dvd-5
DVD5. Power English Lessons

Các bài học gồm

1. Intro Main
2. Emotional Mastery main.
3. Emotional Mastery 2 main
4. Beliefs Main
5. Thought Mastery Main
6. Modem Main
7. Repetition Main
8. Identity Main
9. Kaizen Main
10. Reading Power Main
11. Unlimited main
12. Healthy at 100 main
13. Walden Main
14. Superior Man Main
15. Taoism main
16. Big picture main
17. Small is beautiful main
18. Slow Burn main
19. Leaders Make Mistakes Main
20. Attractor Factor Main
21. Healthy heart main
22. Art of Power main
23. Exitement main
24. Adventure main
25. Plateaus main
26. Search for meaning main
27. Be a champion main
28. No Failure main
29. Break Rules main
30. Tribes main
Commentary
31. Body and Mind commentary
32. Connection Commentary
33. Effortless success commentary
34. Learn real English commentary
35. Master membership commentary
36. Our story commentary

Download Full DVD 5 Effortless English