Back to Top

Download Effortless english DVD 3 – Flow English

DVD thứ 3 trong bộ DVD giáo trình Effortless English của tiến sỹ A.J Hoge.
Flow English: những mẩu chuyện ngắn, có nhiều thành ngữ và cụm từ thông dụng.

Effortless-english-dvd-3
DVD3. Flow English Lessons

Effortless English VOLUME 3 – Flow English Lessons (18 chủ đề)

Bài học phần này khá dễ, chủ đề sinh động, dễ học, nhằm luyện kỹ năng nghe tiếng anh nói trôi chảy hơn sau khi học xong phần trước.
Effortless English Level 1
1. Baseball Pig
2. Evil English teacher
3. Fat Man
4. Female seeks male
5. Goats being hired
6. Green peanut butter
7. Mama’s Boys
8. Man Injured
9. Sick in India
10. Starving bug
11. Super Cow
Effortless English Level 2
1. Eat your vegetables
2. Green tea
3. Lemon dog part 1
4. Lemon dog part 2
5. Mosquitos
6. Movie star
7. Roach Vacation
8. Sweet dreams

Download DVD3 Effortless English