Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Cô Vũ Mai Phương

, , , ,